SPF/1.2/PL-LT/ 01

 „Przedsiębiorczość bez granic”

Całkowity budżet projektu: 102 103,00 EUR, czas trwania projektu: 6 miesięcy

Celem projektu było rozpoczęcie i podtrzymanie długoterminowej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu zapewnienia korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości w regionie pogranicza. 

Dążąc do realizacji celów projektowych opracowano „Strategię rozwoju przedsiębiorczości” ustalającą priorytety i działania w zakresie współpracy międzynarodowej w celu przyciągnięcia inwestycji i utworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju biznesu. Powstała w trakcie realizacji projektu grupa wspierania współpracy przedsiębiorców pomoże w osiąganiu wspólnych celów przy tworzeniu wspólnego i atrakcyjnego otoczenia biznesowego w regionie i będzie odpowiedzialna za nadzór nad wdrażaniem strategii. W zorganizowanych 2 obozach 20 przedstawicieli młodzieży z Olity oraz 20 z Ełku miało możliwość wzajemnego poznania się, wymiany opinii, zaś w trakcie interesujących zajęć oraz gier fabularnych - rozwoju swych zdolności w zakresie przedsiębiorczości.