SPF/1.3/LT/09

Ekologiczne innowacje w branży turystycznej: doświadczenia transgraniczne

Badanie usług ekoturystyki w regionie pogranicza oraz wdrażanie EMAS (systemu ekozarządzania i audytu) – przewidziano wskazanie możliwości rozwoju ekoturystyki we regionie pogranicza i ustalenie wspólnych wskaźników ochrony środowiska, które mogą zostać zalecone dla spółek turystycznych przy wdrażaniu EMAS.

Zostanie wybrana metodologia badań, zostaną przeprowadzone badania, zostaną utworzone grupy docelowe, przeprowadzone wywiady z osobami świadczącymi usługi ekoturystyczne, zostanie przygotowane sprawozdanie, które zostanie poddane ocenie. Zostanie opracowane wydawnictwo prezentujące możliwości ekoturystyki w regionie pogranicza.

W ramach projektu przewidziano opracowanie wspólnych wytycznych, z których będą mogły korzystać przedsiębiorstwa turystyczne, by wdrażanie EMAS przebiegało bez zakłóceń i skutecznie. Zostaną zorganizowane otwarte seminaria skierowane do przedsiębiorstw turystycznych, które będą miały zamiar wdrożyć EMAS.