SPF/2.2/LT/05

Poprawa jakości życia w Kazlų Rūda

Niniejszy projekt był realizowany w kwietniu-wrześniu 2014 r. Cel projektu – poprawa jakości życia, jak również polepszanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi turystyki w Samorządzie Kazlų Rūda poprzez polepszanie jakości wody oraz rozwijanie możliwości współpracy z samorządami przygranicznymi Litwy i Polski.

Jakość wody dostarczanej dla mieszkańców Kazlų Rūda przez długie lata była zła ze względu na duże ilości żelaza. Urządzenia do odżelaziania wody były stare, zużyte, zamontowane jeszcze w 1986 roku.

Podczas realizacji projektu w celu polepszenia warunków życiowych i sprzyjających rozwojowi turystyki w Kazlų Rūda zainwestowano w polepszanie jakości wody i zakupiono urządzenia do poprawy jakości wody, t.j. do odżelaziania wody dostarczanej mieszkańcom miasta.

W trakcie realizacji projektu rozwiązano aktualne problemy mieszkańców: polepszono jakość dostaraczanej wody, zmniejszono prawdopodobieństwo awarii urządzeń wodociągowycho oraz ograniczono zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych.

W trakcie realizacji projektu zorganizowano 2 imprezy zw. z wymianą doświadczeń w zakresie metod uzdatniania wody w Gminie Szypliszki (Rzeczpospolita Polska), w Samorządach Rejonowych Šakiai i Kazlų Rūda. W/w imprezy dały możliwość mieszkańcom pogranicza do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach promujących, dzielenia się doświadczeniami oraz jej pozyskania z instytucji zarządzajacych projektami.

Podczas konferencji podsumowującej przedstawiono osiągnięte wyniki, omówiono sytuację ekologiczną w Samorządach Kazlų Rūda, Rejonu Šakiai oraz Gminy Szypliszki.

Po zrealizowaniu działań przewidzianych w projekcie poprawie uległo środowisko i jakość życia mieszkańców Kazlų Rūda, warunki do świadczenia usług hotelarskich. To ma pozytywne bezpośrednie oddziaływanie w promowaniu spójności społecznej.