SPF/2.2/LT/07

Rozwijanie umiejetności rodzicielskich: poszukiwanie dobrych praktyk na Litwie i w Polsce

Realizatorem niniejszego projektu jest Centrum Edukacji w Varėna, partnerzy – Administracja Samorządu Rejonowego w Varėna, Progimnazjum im. „Ryto“ w Varėna, Szkoła Średnia im. A. Ryliškio w Senoji Varėna, Gimnazjum im. Vinco Krėvės w Merkinė, Szkoły Podstawowe w Vydeniai i Marcinkonys, Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku (Polska) oraz placówki oświatowe miasta Giżycka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Biblioteka Publiczna.

W dn. 17-18 września odbyło się ostatnie spotkanie partnerskie, tj. konferencja na temat dzielenia się dobrą praktyką w zakresie umiejętności rodzicielskich.

W konferencji udział wzięło kierownictwo Szkół Podstawowych Nr 4, Nr 6 i Nr 7 w Giżycku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, Miejski Zespół Obsługi  Szkół i Przedszkoli w Giżycku, Filii Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku oraz przedstawiciele Szkół Ogólnokształcących Rejonu Varėna, partnerów projektu. Partnerzy z Giżycka i Rejonu Varėna przedstawili zasady partnerstwa między rodziną i szkołą, problemy w zakresie współpracy z rodzicami, osiągnięcia i doświadczenie. Omówiono problemy ogólne w zakresie partnerstwa rodziny i szkoły w obu państwach.

Celem projektu było zorganizowanie kompleksowej pomocy dla pedagogów oraz specjalistów służących pomocą pedagogiczną i przygotowanie ich do  przekazania rodzicom wiedzy dot. pozytywnego rodzicielstawa, wzmacniania umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych podczas kontaktów z dziećmi, stworzenie odpowiedniego otoczenia do kształcenia rodziców, wypróbowanie razem z partnerami z Polski nowych progamów oraz form kształcenia umiejętności rodzicielskich, przejęcie doświadczenia partnerów.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy nie raz dzielili się dobrą praktyką w zakresie kształcenia umiejetności rodzicielskich. Podczas konferencji podsumowującej uczestnicy projektu i partnerzy przedstawili rodzinom i szkołom właściwości partnerstwa rodziny i szkoły, problemy związane ze współpracą z rodzicami, osiągniecia i doświadczenie w ramach realizacji małego projektu.

Razem omówiono również ogólne problemy zw. z partnerstwem między szkołą i rodziną w obydwu państwach. 

Jednym z najważnieszych osiągniętych wyników projektu jest utworzona strona internetowa www.pozityvitevyste-projektas.lt w języku litewskim i polskim. W/w strona internetowa została utworzona w celu korzystania z niej przez obydwu partnerów oraz w celu umieszczania własnego doświadczenia.

Na stronie przedstawiono program „Pozytywne rodzicielstwo“, jak również materiały o pomocy rodzinie i o ocenie rozwoju dziecka, na stronie można zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi.

Uczestnicy projektu cieszyli się z korzyści wynikających z projektu oraz szkoleń pn. „Kształcenie pozytywnych umiejętności rodzicielskich“ przeznaczonych dla pedagogów instytucji partnerskich.

Główny cel szkolenia - przygotowanie pedagogów nie tylko do pracy z dziećmi, ale także z ich rodzicami poprzez przekazywanie im wiedzy wspomagającej kształtowanie postaw pozytywnego rodzicielstwa oraz poprzez praktyczne konsultacje, w jaki sposób niniejsze postanowienia urzeczywistniać w życiu; przygotowanie pedagogów do tworzenia konstruktywnego dialogu z rodzicami dzieci.

Partnerzy postanowili współpracować i w dalszym ciągu dzielić się własnymi doświadczeniami oraz wyrazili nadzieję, że projekt będzie kontynuowany.